Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar/therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De behandelaar/therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de behandeling/hetconsult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. Aan de door de cliënt opgenomen
  sessie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De patiënt/cliënt geeft toestemming om informatie in te winnen of te verstrekken bij andere behandelaars.
 • Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht om een medisch dossier bij te houden.
 • Ik werk met een digitaal clientendossier. Deze is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.
 • Ik maak regelmatig een back-up van mijn clientenbestand.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers.

Bijzondere bepalingen

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de VBAG natuurgeneeskundig therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de VBAG therapeut een verklaring
  ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de VBAG therapeut in, voor eigen risico het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De VBAG therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De VBAG therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de client/patient zich in de eerste instantie wenden tot de therapeut om samen tot een oplossing te komen. Komen beide partijen er niet uit dan kunt u zich richten tot beroepsorganisatie van de therapeut.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, [email protected] Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningenover uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw
  gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum/data van de behandeling(en).
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld
  ‘behandeling natuurgeneeskunde’, met evt toevoeging voor betreffende zorgverzekeraar.
 • De kosten van het consult(en)